03.03.2017 - 05.03.2017 - TARGI PODWODNA PRZYGODA 2017